Społeczna Straż Rybacka przy „Radbur” Sp. z o.o. w Somoninie powstała uchwałą Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 31 marca 2000 r.
Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz współdziałania z Państwową Strażą Rybacką, policją, strażami miejskimi i gminnymi a także innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony rybactwa i środowiska naturalnego.

Terenem działań Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe powiatu kartuskiego, których prawnym użytkownikiem jest „Radbur” Sp. z o.o. w Somoninie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką „Radbur” Sp. z o.o. w imieniu Wojewody sprawuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej.

Społeczna Straż Rybacka jest uprawniona do:

  • kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
  • kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich odłowów,
  • zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,
  • odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,
  • Strażnicy z tytułu wykonywania powyższych czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.